Despre comună

Numele satelor aflate in administratiePunghina, Recea, Drincea, Cearâng, Măgurele
Suprafata 7285 ha
Intravilan 270 ha
Extravilan 7015 ha
Populatie 3289
Gospodarii 1300
Nr. locuinte 1300
Nr. gradinite 4
Nr. scoli 4
Nr. licee
Nr. universitati
Asezarea geograficaComuna Punghina este situată în partea de sud a judeţului Mehedinţi, la 50 km distanţă de municipiul Drobeta Turnu Severin şi 18 km distanţă de Vânju Mare;
Componenţa: Punghina – centru administrativ, Recea, Drincea, Cearângu şi Măgurele;
Căi de acces: DN 56A, DJ 563;
Activitati specifice zoneiAgricultură
Creşterea animalelor
Comerţ
Prestări servicii
Activitati economice principaleAgricultură
Creşterea animalelor
Obiective turisticeMonumentul eroilor
Podgoria Golul Drincei
Agroturism specific
Evenimente locale Târg săptămânal în ziua de sâmbătă
Facilitati oferite investitorilor Terenuri agricole pentru viticultură
Proiecte de investitii Reabilitare drumuri
Alimentare cu apă
Construire teren fotbal
Cămin cultural sat Recea
Proiect transfrontalier în colaborare cu o localitate din Bulgaria
Asfaltarea unui drum şi construirea unui pod

Despre comună

Satele au fost dotate cu obiective publice specific rurale, însă la ora actuală acestea ori nu mai funcţioneză, ori sunt ruinate, ori şi-au schimbat destinaţia iniţială Este cazul căminelor culturale, a sediilor fostelor CAP-uri sau lAS-uri. O evidenţă a tuturor obiectivelor s-a efectuat pe fiecare localitate în parte şi ea se prezintă astfel:

Punghina: Sediu Primărie, Şcoală P+l 8 săli de clasă, Grădiniţă în şcoala veche lângă biserică, Cămin cultural P+l parţial, Magazin mixt cu bufet, Sediu Poliţie, Dispensar veterinar, Oficiu de msărnânţări artificiale animale, PTTR/CEC, Biserica, Moară de grâu şi porumb, Staţie PECO şi Autoservice particulare, Magazin particular cu băuturi, la DN 5 6A.
Existenţa ancestrală a omului pe meleagurile Punghinei este atestată în toate izvoarele istorice. Săpăturile arheologice efectuate în anii trecuţi au scos la iveală urme de civilizaţii trecute începând cu paleoliticul şi neoliticul.
Punghina:

Sat atestat în anul 1616 (Documente privind Istoria Primăriei, XVH/3, pag. 56), anul 1622 (DLR XV11/4, pag. 179) şi altele. Actul din 1622 spune despre „vecinii din Punghina care au fost şezut în satul VlădaiaSCHWANZ îl aminteşte în 1722 ca sat locuit.. Staţiune arheologică în sud pe valea Dnncei – 2500 mp.

Drincea: sat atestat în anul 1475 când un boier Neagoe de la Craiova avea aici moşie, în anul 1525 (DIR, XVI/l, pag. 183), anul 1587 (DIR, XVI/5, pag. 323), anul 1622 (DIR XV11/4, pag. 179), ş. a SCHWANTZîl aminteşte în 1722.

Recea: sat, moşie atestată în anul 1607 (DIR XVII/l, pag. 241), anul 1616 (DIR III, pag. 56) şa. în 1868 era aici un primar, care fiind şi cârciumar, cumpăra rachiul cu 6 sfanţi vadra şi-1 vindea cu 18 (Dicţionar geografic, istoric şi topografic al judeţului Mehedinţi – C-tin Pajură-Papacostea, 1947).

Cearanşu: biserica Sf Voievozi, monument de arhitectura, 1882, poziţia in lista: 26B173

Există în Punghina şi Recea unele clădiri care merită conservate şi trecute pe lista monumentelor de arhitectură în afară de biserici, care nu figureză pe listă – excepţie făcând biserica din Cearângu, există elemente şi argumente favorabile reconsiderării lor. Sunt unele case cu specific (Punghina şi Recea) care au elemente decorative şi arhitecturale specifice pentru a putea fi incluse pe lista monumentelor.

Agricultura

– Comuna este situată în Câmpia Blahniţei, pe râul Drincea, activitatea economică pe suprafaţa comunei fiind preponderent agrară. Suprafaţa cultivată cu cereale este de 2000 ha, predominând culturile de porumb, floarea-soarelui şi sfeclă de zahăr. Administraţia locală a comunei, precum şi proprietarii de terenuri agricole, sunt interesaţi de parteneriat în cultivarea terenurilor, existând peste 3000 ha de teren disponibil arendării. Pentru rentabilizarea activităţii în acest important sector economic sunt necesare investiţii în dotarea cu maşini şi utilaje agricole performante;
– Suprafaţa disponibilă pentru amenajarea unor ferme legumicole este de 100 ha, în condiţiile dotării cu tehnologie modernă de cultivare, sere, solarii şi cu sisteme performante de irigaţii;
– Pădurile de salcâmi, teii şi flora spontană fac oportune investiţiile în apicultură. Există în prezent 500 de familii de albine, fiind necesare investiţii în amenajarea unui centru de colectare – valorificare a produselor apicole;
– Suprafaţa disponibilă pentru amenajarea unor plantaţii de pomi fructiferi este de 30 ha, dintre soiurile productive aici facând parte merii, perii, prunii, cireşii, vişinii, piersicii, caişii, gutuii;
– Plantaţiile de viţă de vie acoperă 200 ha, putând fi extinse pe alte 200 ha;
– Creşterea competitivităţii în sectorul zootehnic urmăreşte investitii în ameliorarea raselor, creşterea productivităţii muncii şi introducerea de tehnologii noi care îmbunătăţesc calitatea produselor. Se va sprijini consolidarea de noi ferme, promovarea asociaţiilor de producători precum şi dezvoltarea nişei de piaţă a agriculturii ecologice;

Industrie agroalimentara:

Se pot realiza investiţii în următoarele domenii:

– Centre de colectare, prelucrare şi valorificare a produselor vegetale (mori, linii de panificaţie, silozuri ş.a.);
– Unităţi de colectare a laptelui, de colectare şi prelucrare a pieilor, a lânii ş.a.;

Evenimente locale :

– Hramul SF. Dumitru;
– Târguri săptâmânale;